Obchodní podmínky

Snažíme se, aby naše obchodní podmínky byly srozumitelné. Nic Vám netajíme. Přijmeme jakékoliv Vaše připomínky, které povedou ke zlepšení našich služeb a k Vaší větší spokojenosti.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.audionika.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu (prodávajícího), kterým je společnost AudioNIKA s.r.o., Jasenice 108, 756 41 Lešná, IČO: 25359827, DIČ: CZ25359827. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým Občanským zákoníkem platným od 1.1.2014. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, ale firma, řídí se vztahy Obchodním zákoníkem, vše ve znění platných novel.


Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.


Dodavatel/prodávající

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


Kupující/spotřebitel

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.


Kupující/nikoli spotřebitel

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


Kupní smlouva

Objednávka kupujícího má současně charakter uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky objednávku zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura/daňový doklad. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od přepravce nebo při osobním odběru.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


Informace

Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, popřípadě telefonicky. Kontakty jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách prodejce v sekci „Kontaktujte nás“.


Objednávka

Objednávku vybraného zboží můžete uskutečnit elektronicky prostřednictvím internetového obchodu eshop.audionika.cz 24 hodin denně, emailem na adrese pb@audionika.cz nebo jo@audionika.cz, zasláním SMS na mobilní telefonní čísla +420 724 808 096 nebo +420 731 157 590 nebo telefonicky ústně na telefonu +420 724 808 096 (PO – PÁ od 9:00 do 12:00).


Celková cena objednávky, cena zboží a způsob odběru zboží

Celková cena objednávky v nabídce našeho internetového obchodu se skládá z ceny zboží vč. DPH a přepravného vč. DPH.

Společnost Audionika s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.


Způsob úhrady ceny a způsob odběru zboží (platnost od 17. 5. 2020)

Na dobírku. Při volbě platby a zaslání zboží na dobírku můžete zvolit následující způsob dodání:

a) Službou Zásilkovna.cz jako doporučený balíček na dobírku - balné a přepravné včetně dobírečného celkem 102 Kč vč. 21% DPH a 97 Kč vč. 15% DPH pouze u zboží se sníženou sazbou DPH (např. sluchadlové baterie apod.)

b) Českou poštou jako doporučený balíček na dobírku - balné a přepravné včetně dobírečného celkem 128 Kč vč. 21% DPH a 122 Kč vč. 15% DPH pouze u zboží se sníženou sazbou DPH (např. sluchadlové baterie apod.)


Platbou předem převodem na náš bankovní účet. Zvolíte-li platbu předem klasickým bankovním převodem, zašleme Vám na Váš e-mail po obdržení Vaší objednávky fakturu s údaji k platbě. Při platbě převodem předem je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky. V opačném případě považujeme objednávku za zrušenou a pro Vás rezervované zboží je uvolněno do dalšího prodeje. Zboží zasíláme do 48 hodin po připsání Vaší platby na náš bankovní účet. Zboží při platbě zboží zasíláme doporučeně.

Při tvorbě objednávky si můžete vybrat z následujícího způsobu dopravy:

a) Službou Zásilkovna.cz jako doporučený balíček - balné a přepravné celkem 79 Kč vč. 21% DPH a 75 Kč vč. 15% DPH pouze u zboží se sníženou sazbou DPH (např. sluchadlové baterie apod.)

b) Českou poštou jako doporučený balíček - balné a přepravné celkem 93 Kč vč. 21% DPH a 88 Kč vč. 15% DPH pouze u zboží se sníženou sazbou DPH (např. sluchadlové baterie apod.)


Potvrzení objednávky - expediční lhůty

Provozujeme náš internetový obchod se specifickým zbožím, které je určené převážně pro potřeby sluchově postižených osob. Proto i náš přístup k potvrzení objednávky je odlišný než u klasických internetových obchodů, kde objednávky potvrzuje a zpracovává automat. My ke každé objednávce přistupujeme individuálně a posuzujeme, zda si kupující objednal správné zboží. Nezdá-li se nám něco (nevhodný typ ušní koncovky, nesprávný typ baterie/akumulátoru, nevhodně a neekonomicky objednaný počet), kontaktujeme kupujícího s upozorněním/dotazem. Objednávku se snažíme posoudit a potvrdit do 48 hodin (2 pracovní dny). Poté se zboží snažíme expedovat. V případě, že zboží není okamžitě k dispozici, informujeme zákazníka o termínu dodání e-mailem/SMS.  V případě platby předem bankovním převodem platí výše uvedené po obdržení platby na náš bankovní účet.


Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Odesláním závazné objednávky kupujícím vzniká závazná kupní smlouva (blíže k procesu vzniku smlouvy viz. Vymezení pojmů). Prodávající potvrzje objednávku a uzavření kupní smlouvy, nejčastěji elektronicky zasláním zprávy na emailovou adresu kupujícího.

Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.

Pokud si zákazník NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující, který není spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno.

Kupující, který je spotřebitelem, a který NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží, pokud se jedná o zboží, které lze vrátit v rámci zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz Obchodní podmínky). V případě zboží, u kterého není možné využít práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, nese spotřebitel povinnost uhradit náklady uvedené v předchozím odstavci.

Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže). Zboží zůstává majetkem prodávajícího, pokud jej kupující bezdůvodně neodebere, nedochází tak k přechodu vlastnictví. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení.

Pokud kupující nepřevezme zaplacené zboží do 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen věc převzít, má se za to, že strany kupní smlouvy od této odstoupily. V takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly s doručením, uskladněním zboží a případně i na úhradu jinak vzniklé škody, přičemž tyto pohledávky prodávající uplatní u kupujícího formou započtení oproti vracené kupní ceně.

Společnost AudioNIKA s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
 2. Zboží je dlouhodobě nedostupné.
 3. Změnila se výrazným způsobem cena zboží.
 4. Při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, atd.).
 5. Máme špatnou zkušenost s objednavatelem (např. si v minulosti opakovaně neodebral objednané zboží).
 6. Zboží nelze dodat díky zásahu vyšší moci.

V případě, že tato situace nastane, budeme vás kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty.


Možnost odstoupení od smlouvy kupujícím a vrácení zboží

Jestliže zjistíte, že Vám objednané zboží Vám z nějakých důvodů nevyhovuje, máte možnost je vrátit do 30 dnů ode dne převzetí bez uvedení důvodu. Toto platí pouze pro objednávky soukromých osob, ne pro firemní objednávky na IČ. Ze zákona je tato doba 14 dnů (§ 1829 odst. 1 Občanského zákoníku) a my jsme ji prodloužili pro Vás na dvojnásobek. Je to výhodné zejména u naslouchacích souprav, kdy takto získáte prostor na dostatečné odzkoušení.


Podmínky vrácení zboží

Zboží vrácené zpět musí být naprosto neporušené, bez známek užívání nebo opotřebení, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.

Zákazník musí zboží vrátit prodávajícímu prokazatelně nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží. Zboží zpět zasílejte pouze doporučeně (ne dobírkou - ta nebude přijata), na adresu Audionika s.r.o., Jasenice 108, 756 41 Lešná.

Při vrácení zboží uveďte: číslo faktury/daňového dokladu, datum vystavení faktury/daňového dokladu a číslo Vašeho bankovního účtu.

Zboží můžete rovněž vrátit osobně (v otevírací dobu) v provozovně UCHO, Křížkovského 114, 757 01 Valašské Meziříčí.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném, než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží: neúplný obsah, opotřebení zboží apod.

Záruka vrácení peněz se nevztahuje na baterie a software.

Při dodržení podmínek pro vrácení zboží, je kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží a vynaložených nákladů na dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho bankovní účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Navrácena je zaplacená kupní cena a vynaložené náklady na přepravu od prodávajícího ke kupujícímu.


Záruční podmínky a reklamace

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.

Před převzetím zboží při dodání na dobírku Českou poštou nebo přepravcem vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený. V případě jakékoliv nesrovnalosti zboží nepřebírejte. Zamezíte tak případným komplikacím s vyřizováním reklamace zboží poškozeného přepravou. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Po vybalení zásilky si dodané zboží prohlédněte a vyzkoušejte. Opět, v případě zjištění závady či jiné nesrovnalosti, nás ihned informujte. Zprávu o zjištěných závadách zašlete písemně nebo e-mailem na naší adresu Audionika s.r.o., Jasenice 108, 756 41 Lešná. E-mailový kontakt: jo@audionika.cz nebo pb@audionika.cz.

Součástí zboží je záruční list. Pokud tomu tak není, jako doklad pro případnou reklamaci slouží daňový doklad – faktura, která je zasílána automaticky se zbožím.

Standardně poskytujeme na všechno zboží jakostní záruku v délce 24 měsíců.

U sluchadlových baterií a speciálních akumulátorů je však nutno rozlišovat mezi zárukou a životností. Životnost je z povahy těchto výrobků kratší než záruční doba. U akumulátorů záleží především na frekvenci používání výrobku.

Více v Reklamačním řádu.


Odpovědnost za obsah webu

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu. Tím se ovšem v žádném případě nezbavujeme své povinnosti poskytnout řádné informace o vlastnostech prodávaných výrobků.

 1. Doporučujeme kontrolovat typ, popis a obrázek zboží s katalogem výrobce.
 2. Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich webových stránek a/nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.
 3. Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách internetového obchodu.
 4. Informace uvedené na webových stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od dodavatele v písemné podobě.


Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2016. Společnost AudioNIKA s.r.o. si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.