Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje 24 měsíční zákonná jakostní záruční lhůta, není-li výrobcem poskytnuta záruční doba delší.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto charakteru se poskytnutá záruka nevztahuje.


Baterie a akumulátory

Záruka se nevztahuje na pokles kapacity (zkrácení času práce přístroje s baterií), která je způsobena běžným užíváním a záleží na intenzitě používání baterie/akumulátoru (množství cyklů vybíjení a nabíjení akumulátoru).


Opotřebení zboží

Záruka 24 měsíců se vztahuje na funkčnost, nikoli opotřebení používáním, např. opotřebení povrchu obalu, přelomení kabelu atd.


U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který obdrží kupující současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou/daňovým dokladem. Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad alespoň po dobu záruční lhůty uschovat.


Kupující je povinen zaslané zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodávky, a to bez zbytečného odkladu, neprodleně po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží Českou Poštou nebo přepravní službou. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré případné vady. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny případné vady zboží resp. dodávky, které zjistil, nebo které při odborné péči bylo možné zjistit.


Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře/daňovém dokladu je kupující povinen podat prodávajícímu o tomto stavu zprávu, a to nejpozději do tří pracovních dnu po převzetí. Kupující je povinen oznámit zjištěné vady písemně dopisem anebo e-mailem. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu/daňový doklad, záruční list, byl-li vystaven a vlastní reklamované zboží. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.


Při uplatňování reklamace zašlete písemně popis závady:

  • E-mailem:  jo@audionika.cz
  • Poštou na adresy: AudioNIKA s.r.o., Jasenice 108, 756 41 Lešná nebo AudioNIKA s.r.o., Křížkovského 114, 757 01 Valašské Meziříčí

Na uvedenou poštovní adresu zasíláte/předáváte i reklamované vadné zboží.


Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace (tzn. všech dokumentů a reklamovaného zboží (viz výše) na adresu prodávajícího (viz výše).

Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného vadného zboží nese v plné výši kupující.


V důsledku vady zboží můžete uplatnit následující nároky:

  • dodání chybějícího zboží,
  • dodání náhradního zboží i za zboží vadné,
  • opravu vady,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny.


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 27. 9. 2010. Prodávající, společnost AudioNIKA s.r.o., si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.